a   a   a
Skip Navigation Links
Home
UC
OP-IP
P&P
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ค่าเสื่อม
คุณภาพ
แผนไทย
ปฐมภูมิ
ยา
โรคเฉพาะ
HIV
ไต
โรคเรื้อรัง
   ปี
  
Skip Navigation Links.
    


   
  
ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวคำอธิบายข่าววันที่แสดงข่าว
สมัครขอรับ sms การโอนเงินกองทุน สมัครขอรับ sms การโอนเงินกองทุน 01-10-2015
ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุน (e-Financial Tracking) ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุน (e-Financial Tracking) 01-10-2015
ระบบรายงานการโอนเงิน (NHSO Budget) ระบบรายงานการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 01-10-2015
สรุปยอดการโอนเงินกองทุน และสรุปยอดคงค้างเงินกองทุน รายหน่วยบริการ สรุปยอดการโอนเงินกองทุน และสรุปยอดคงค้างเงินกองทุน รายหน่วยบริการ 01-10-2015
ประชาสัมพันธ์ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ขอประชาสัมพันธ์ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 29-04-2009
แจ้งปิดระบบลงทะเบียน ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้บริหารระบบ ปีงบประมาณ 2552 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 27-10-2008
ประกาศคณะกรรมการหลัก เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด ประกาศคณะกรรมการหลัก เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด 21-04-2008
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2552 เรื่อง การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2552 09-09-2008
การทำสัญญา ข้อตกลงกับหน่วยบริการทั่วประเทศ การทำสัญญา ข้อตกลงกับหน่วยบริการทั่วประเทศ 13-03-2008
การปรับเกลี่ยงบ PP Com.หลังหักให้กองทุนฯ อบต. การปรับเกลี่ยงบ PP Com ให้หน่วยบริการ หลังจากหักเงินให้กับกองทุนฯ อบต. 11-03-2008
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2007 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ