a   a   a
Skip Navigation Links
Home
UC
OP-IP
P&P
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ค่าเสื่อม
คุณภาพ
แผนไทย
ปฐมภูมิ
ยา
โรคเฉพาะ
HIV
ไต
โรคเรื้อรัง
   ปี
  
Skip Navigation Links.
    


   
  
ระบบรายงานการโอนเงิน (NHSO Budget)
ระบบรายงานการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้หน่วยบริการสามารถติดตามการเบิกจ่ายโดย
สามารถเรียกดูรายงานผ่านเว็บระบบรายงานการโอนเงิน (NHSO Budget) URL http://ucapps1.nhso.go.th/budgetreport/
หรือ ลิงค์ที่ เว็บ http://www.nhso.go.th เมนูบริการออนไลน์-->NHSO Budget ข้อ 3.รายงานการจ่ายเงินกองทุน
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2007 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ