a   a   a
Skip Navigation Links
Home
UC
OP-IP
P&P
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ค่าเสื่อม
คุณภาพ
แผนไทย
ปฐมภูมิ
ยา
โรคเฉพาะ
HIV
ไต
โรคเรื้อรัง
   ปี
  OP-IP
Skip Navigation Links.     


   
  IP
หลักการและเหตุผล
          เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เข้ารับบริการกรณีบริการผู้ป่วยในทุกรายการ อันประกอบด้วย การรับบริการผู้ป่วยใน ณ หน่วยบริการประจำที่ลงทะเบียนไว้ การรับบริการกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินทั้งในและนอกหน่วยบริการประจำ การให้หรือรับบริการที่เกิดจากการรับ-ส่งต่อผู้มีสิทธิ การเข้ารับบริการตามข้อบังคับมาตรา 7 (กรณีที่มีเหตุอันสมควร หรือกรณีอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อบังคับมาตรา 7 ที่มีการใช้บริการจากหน่วยบริการในระบบและนอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) และการให้บริการศูนย์ประสานการส่งต่อ (กรณีสำรองเตียง) ยกเว้นที่กำหนดให้จ่ายจากประเภทบริการอื่น โดยในปีงบประมาณ 2557 ให้ครอบคลุมบริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วเพื่อนำนิ่วออกจากระบบทางเดินปัสสาวะด้วย
กรอบการบริหารจัดการ
          ค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยในทั่วไป เท่ากับ 1,027.94 บาทต่อผู้มีสิทธิ กำหนดให้มีการบริหารระดับเขต โดยจัดสรรเป็น Global budget ระดับเขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยในทั่วไป สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจำที่ตั้งอยู่ในแต่ละเขตพื้นที่ของ สปสช.เขตทั้ง 13 เขต และสาขาเขตสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ และทหารอากาศ
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2010 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ