a   a   a
Skip Navigation Links
Home
UC
OP-IP
P&P
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ค่าเสื่อม
คุณภาพ
แผนไทย
ปฐมภูมิ
ยา
โรคเฉพาะ
HIV
ไต
โรคเรื้อรัง
   ปี
  OP-IP
Skip Navigation Links.     


   
  OP Refer
1. จำนวน 1,001.87 บาทต่อผู้มีสิทธิ จ่ายตามจำนวนประชากรที่ลงทะเบียน โดยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
2. สำหรับ สปสช.เขต13 กรุงเทพมหานคร ให้สามารถกำหนดแนวทางเป็นอย่างอื่นได้ แต่อย่างน้อยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและได้ข้อมูลตามที่กำหนดและต้องเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการผู้ป่วยนอก โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นของของ อปสข.
3. สำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. อาจต้องเกลี่ยงบที่ได้รับไปสนับสนุนหน่วยบริการที่จำเป็นต้องให้บริการในพื้นที่กันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย (พื้นที่ Hardship)
4. ให้ สปสช.สนับสนุนการจัดการเกี่ยวกับบริการ OP ส่งต่อในจังหวัด
วัตถุประสงค์
          (1) คุ้มครองผู้ป่วยเมื่อเกินขีดความสามารถของจังหวัด เมื่อถูกส่งต่อให้หน่วยบริการรับส่งต่อมั่นใจว่ามีการตามจ่ายที่เหมาะสม
          (2) คุ้มครองหน่วยบริการประจำที่ส่งต่อโดยการทำ Risk sharing เมื่อมีการเรียกเก็บจากหน่วยบริการรับส่งต่อในราคาที่สูงมาก รวมทั้งตรวจสอบการเรียกเก็บไม่ให้ซ้ำซ้อนกับรายการที่ส่วนกลางจ่าย
          (3) พัฒนาระบบจัดการที่ใช้งานง่าย ลดภาระการทำงานด้านเอกสารทั้งการเรียกเก็บและการตามจ่ายทั่วประเทศ ทำให้มีข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ และการบริหารจัดการ
กรอบการบริหารงบประมาณ
          (1) เป็นการจ่ายแบบร่วมจ่ายกับหน่วยบริการประจำ โดยมีงบประมาณจำนวนหนึ่งที่กันมาจากเงินเพื่อบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัวสำหรับบริหารแบบกองทุนกลางระดับประเทศ
          (2) จ่ายชดเชยให้หน่วยบริการรับส่งต่อ ตามผลงานการให้บริการหลังจากมีการให้บริการและส่งข้อมูลเข้าในระบบ และมีการอนุมัติรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว
          (3) สปสช.เป็นผู้หักชำระบัญชีระหว่างกัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการประจำ
เกณฑ์การจ่ายเงินงบประมาณ จัดสรรเป็นค่าบริการตามผลงานการให้บริการตามเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
          (1) เป็นการบริการประเภทผู้ป่วยนอก
          (2) เป็นการบริการผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากหน่วยบริการประจำ หรือจากหน่วยบริการที่รับส่งต่อจากหน่วยบริการประจำ (ส่งต่อแบบต่อเนื่อง)
          (3) หน่วยบริการที่รักษาอยู่ข้ามจังหวัดกับหน่วยบริการประจำ
          (4) การส่งตัวผู้ป่วยไปตรวจพิเศษต่างๆ ถือเป็นการซื้อบริการของหน่วยบริการรับส่งต่อ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นถือเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการในครั้งนั้นด้วย
          (5) การรับส่งต่อในเขตพื้นที่รอยต่อที่ข้ามจังหวัดภายใต้เงื่อนไขที่จังหวัดตกลงกันเอง เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยถือว่าเป็นการให้บริการในจังหวัดไม่เข้าเกณฑ์รับส่งต่อข้ามจังหวัด
          (6) ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ สปสช. กำหนด
เงื่อนไขและอัตราการจ่ายชดเชย
          (1) หน่วยบริการประจำ/สปสช.สาขาจังหวัด ต้องตรวจสอบเพื่ออนุมัติข้อมูลการส่งต่อรายบุคคลตามเวลาที่กำหนด
          (2) รายการที่กำหนดราคากลาง จ่ายชดเชยตามเรียกเก็บไม่เกินราคากลาง Risk sharing เมื่อมีการเรียกเก็บจากหน่วยบริการรับส่งต่อในราคาที่สูงมาก รวมทั้งตรวจสอบการเรียกเก็บไม่ให้ซ้ำซ้อนกับรายการที่ส่วนกลางจ่าย
          (3) หน่วยบริการประจำ/สปสช.สาขาจังหวัด จ่ายตามจริงไม่เกินเพดานที่ สปสช.กำหนดต่อครั้งบริการ และส่วนเกินจากเพดานที่กำหนดสปสช.ร่วมจ่ายจากค่าบริการ OP refer ข้ามจังหวัด
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2010 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ