a   a   a
Skip Navigation Links
Home
UC
OP-IP
P&P
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ค่าเสื่อม
คุณภาพ
แผนไทย
ปฐมภูมิ
ยา
โรคเฉพาะ
HIV
ไต
โรคเรื้อรัง
   ปี
  
Skip Navigation Links.
    


   
  
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและส่งเสริมให้บุคคลเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาการบริการ สาธารณสุขในเขตพื้นที่ที่ไม่มีหน่วยบริการเพียงพอหรือมีการกระจายหน่วยบริการอย่างไม่เหมาะสมจึงครอบคลุมถึงการจ่ายให้แก่สถานบริการ หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล ที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการจัดบริการ สาธารณสุขด้วย
การบริหารจัดการเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2557 แบ่งเป็นประเภทบริการ 9 บริการ โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย หรือเงินต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2010 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ